Am Strand 2005 - weitere Strandbilder

12.05.05

2005.05.12-strand-001.JPG (90536 Byte)

2005.05.12-strand-002.JPG (70627 Byte)

2005.05.12-strand-003.JPG (83839 Byte)

2005.05.12-strand-004.JPG (92473 Byte)

             

18.05.05

2005.05.18-strand-000.JPG (130109 Byte)                    2005.05.18-strand-001.JPG (106790 Byte)                    2005.05.18-strand-002.JPG (92011 Byte)

2005.05.18-strand-003.JPG (105800 Byte)               2005.05.18-strand-004.JPG (80826 Byte)               2005.05.18-strand-005.JPG (71186 Byte)               2005.05.18-strand-006.JPG (105469 Byte)